Termékek Menü
0

Vásárlási feltételek

Kovács László e.v
Olibaba mosható pelenka web áruház
5000. Szolnok. Selyem utca 16.
Telefon: +36-56-742-688
Email: info@olibaba.hu
Web: www.olibaba.hu


KOVÁCS LÁSZLÓ E.V
(OLIBABA MOSHATÓ PELENKA WEB ÁRUHÁZ)
Általános Szerződési Feltételei

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az Olibaba mosható pelenka web áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Termék megrendelése esetén önnek fizetési kötelezettsége van Kovács László e.v (Olibaba mosható pelenka web áruház) felé!

Az Olibaba mosható pelenka web áruházat egy megfelelő eszköz használatával, amit a teljesség igénye nélkül: személyi számítógépnek, mobilkommunikációs eszköznek (mobil telefonnak), hordozható számítógépnek is hívhatunk a http://www.moshatopelenka-olibaba.hu cím megfelelő helyre való beírása után érhetnek el.

Mivel a szerződés úgy jön létre a fogyasztó, mint vevő és a fogyasztónak nem minősülő szervezet, esetünkben Kovács László e.v  között hogy a szerződés megkötéséhez egy távközlő eszközt használunk a szerződést távollevők között kötött szerződésnek nevezzük.

Az Olibaba mosható pelenka web áruházban való vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. Regisztrálni a későbbi gördülékeny vásárlási folyamat érdekében célszerű, és lehetséges. Kovács László e.v a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb a szerződés megkötésekkor köteles a vevőt tájékoztatni a kormányrendeletben leírt feltételekről. Így az Olibaba mosható pelenka web áruházban való vásárlás a távszerződés elfogadásához (feltételezett elolvasásához) kötött. Regisztrálni, illetve meg lévő adataival belépni, azokat módosítani bármikor lehetséges.

A Megrendelés elküldésével és annak Kovács László e.v által maximum 48 órán belül történő visszaigazolásával a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai alapján távollévők közötti szerződés jön létre Kovács László e.v (H–5000 Szolnok, Selyem utca 16.; adószám: 66688185-1-36; Nyilvántartási száma: 37672286; Statisztikai számjele: 66688185103923116; telefon: +36-56/742-688;) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között mely megkötendő szerződés a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem kereshető vissza, illetve magatartási kódexre nem utal! A szerződés nyelve magyar és magyar nyelven kerül megkötésre.

A szerződés megkötésével
•    Kovács László e.v köteles a Vevő által megjelölt szállítási lehetőség útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre 30 naptári napon belül eljuttatni. Amennyiben a szolgáltató a megrendelést 30 napon belül nem teljesíti, úgy a Vevő a megkötött szerződést felmondhatja. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, (készlethiány, megszűnt termék,) úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
•    Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat, szállítási költséget készpénzben a kézbesítő, átadó részére kifizetni. Amennyiben a vevő előre kifizette a vételárat fizetési kötelezettsége a kézbesítő felé nincs.
•    Vevő az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles azt a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. További részletek az elállási jog ismertetésében.
•    Amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval teljesít, az elállási jog gyakorlása folyamán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a Szállító viseli.
•    A Szállító nem követelhet a Vevőtől ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, amelyet a Vevő nem rendelt meg, ebben az esetben a felek közötti szerződés nem jön létre.
•    Az esetleges jogviták elbírálására a felek a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület (5000 Szolnok, Verseghy Park 8; tel.:56/510610) eljárását is kezdeményezheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Ön Kovács László e.v hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. Ön Kovács László e. v-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Kovács László e.v. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A szerződés megkötése előtt kötelesek vagyunk a fogyasztót tájékoztatni a cégadatokról:

Szolgáltató adatai:
Egyéni vállalkozó neve: Kovács László
Kapcsolattartó: Kovács László

Szolgáltató székhelye: 5000. Szolnok, Selyem utca 16
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ET011463
Kibocsájtó okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Kirendeltség
Email cím: info@olibaba.hu
Telefonszám: +36-56-742-688
Mobil telefon: 06-20-980-3302
Adószám: 66688185-1-36
Nyilvántartási száma: 37672286
Statisztikai számjele: 66688185103923116
Számlaszám: 11745004-20132242
Web: http://olibaba.hu
Web shop: http://moshatopelenka-olibaba.hu

Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Adószám: 23174108-2-09
Telefonszám: 06-1/234-5011
Email cím: info@shoprenter.hu


A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1.    A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
2.    Megvásárolható termékek körének bemutatása
3.    A kínált termékek kategória besorolása
4.    Rendelési információk ismertetése
5.    A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
6.    Az ellenszolgáltatásról
7.    Rendelés lépéseinek bemutatása
8.    Félrekattintások kijavításának technikai feltételei
9.    Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
10.    Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
11.    A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
12.    Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
13.    Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
14.    Az elállási jog ismertetése
15.    Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
16.    Adatkezelési információk
17.    Egyéb rendelkezések

01. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
A szerződés tárgya a Kovács László e.v. által üzemeltetett Olibaba mosható pelenka web áruházban megvásárolható valamennyi árucikk, melyek lényeges tulajdonságairól A „részletek” gombra való kattintás után olvashat.

02. Megvásárolható termékek körének bemutatása:
Kovács László e.v. által üzemeltetett Olibaba mosható pelenka web áruházban mosható pelenka és a hozzá tartozó kiegészítő termékek vásárolhatók meg. Az áruházban megjelenített termékek csak online rendelhetők meg. Telefonon, mailben leadott megrendeléseket nem teljesítünk. Házhoz szállítást, posta ponton, pick pack ponton történő átvételi lehetőséget biztosít az áruház.

03. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
•    ZSEBES MOSHATÓ PELENKA
•    ALL-IN-TWO MOSHATÓ PELENKA
•    ÉJSZAKAI MOSHATÓ PELENKA
•    PELENKA BETÉTEK
•    KIEGÉSZÍTŐK

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, (jelen webáruház esetén 0%) azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

04. Rendelési információk:
Az Olibaba mosható pelenka web áruházban regisztráció nélkül is van lehetősége vásárolni, tájékozódni, terméket kosárba helyezni! Az Olibaba mosható pelenka web áruházban történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve! Rendeléseket csak az Olibaba mosható pelenka web áruházon (http://moshatopelenka-olibaba.hu) keresztül van módunkban fogadni!

05. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk:
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben munkanapon 16:00 óra után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Péntek 16:00 óra után leadott megrendelések, a következő hét hétfői napján kerülnek feldolgozásra.

Ügyfél szolgálatunk minden esetben amennyiben valamelyik megrendelt termék nincs készleten, vagy nem beszerezhető telefonon egyeztet a megrendelővel, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Ugyanakkor mindent megtesz azok aktualizáltságáért! Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

06. Az ellenszolgáltatásról:
Beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségeket is. Az ellenszolgáltatás a termék ára, a kapcsolódó fizetési kötelezettségek a vásárolt termék kiszállítási díját jelentik. A termékek mindenkori ára a termék adatlapján található, amely Magyar Forintban értendő és tartalmazza a mindenkori (jelen webáruházban 0%) ÁFA-t. A kapcsolódó fizetési kötelezettségek a szállítási információknál olvashatók, ezeket a kötelezettségeket a web áruház rendszere a vásárlás során automatikusan legenerálja!

07. Rendelés lépéseinek bemutatása:
Az Olibaba mosható pelenka web áruházban a felhasználó létrehozása, azaz regisztráció nélkül is vásárolhat, tájékozódhat, ismerkedhet a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, árainkkal.

Termékeinket kategóriák szerint soroltuk be. A különböző kategóriák az áruház felső részében található termékkategória menüsorból választhatóak ki. Egy kategórián belül több alcsoport található, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják.

A részletek nevű gombra kattintva a kiválasztott terméket részletesen leíró oldalra jut. A részletes leíró oldalon található képre kattintva a termék kép felnagyítható.

Keresés:
Az Olibaba mosható pelenka web áruház oldalainak jobb felső részén található a „Keresés mező”, mellette egy nagyítót ábrázoló gombbal. A mezőbe kell beírni a keresendő termék bármelyik szavát vagy szórészletét. Amennyiben egy adott kategóriában szeretne keresi, úgy a kereső mező mellett kiválaszthatja az adott kategóriát is. A nagyítót ábrázoló gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen megjelennek mindazon termékek, szolgáltatások, tartalmak, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel.

A termék kiválasztása:
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése:
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ez után lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát, vagy adja meg Facebook, Google+ bejelentkezési adatait. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (MPL futárszolgálat, postapont, postán maradó, posta automata, vagy Pick pack pont), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás,). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak:
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a web áruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, jelen webáruház esetén 0% ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a web áruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása:
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Visszaigazolás:
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Megrendelés módosítása, törlése:
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az Olibaba mosható pelenka web áruház szoftvere a rendelés felvételéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította a web áruház illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdéséről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor (info@olibaba.hu).


08. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. AZ Olibaba mosható pelenka web áruházban a félrekattintások és adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségét a „Kosár” menüpontba való navigálás után alkalmazhatja, ahol látható a kiválasztott termék képe, megnevezése, a darabszám, illetve az ÁFA-val növelt (jelen webáruház esetén 0%) vételár is. A kosárban lévő termékek alatt az összes fizetendő vételárat látja. Amennyiben változtatni szeretne rendelésén, vagy véletlenül olyan terméket helyezett a kosarába, amit nem szeretett volna úgy a darabszám mellett található rubrikába írhatja be a módosított mennyiséget, majd a „Frissítés” gombra való kattintással módosíthatja tartalmát. Ha téves terméket választott úgy a törlés X-et ábrázoló kép gombját kell megnyomni, és a termék eltűnik a listáról. Amennyiben az összes terméket ezzel a módszerrel törli, úgy az ön virtuális kosara kiürül.


09. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása:


1.    A házhoz szállítást Kovács László e.v. saját maga, vagy megbízásából az (MPL) Magyar Posta végzi.
2.    Válassza a Posta Pontok egyikét, és kérje csomagját a több mint 2550 posta, 125 MOL kút vagy a 114 Coop PostaPont egyikére!
3.    A megrendelt terméket ön az ország 170 városában megtalálható 500 Pick Pack Pontjában is átveheti.

Csomagolás módja:
Az esetek döntő többségében a megrendelt terméket, termékeket kartondobozba, fólia zacskóba csomagolva juttatjuk el a megrendelőnek! A csomagolásért külön díjat Kovács László e.v. nem számol fel!

A termék szállítási idejét a web áruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

10. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése:

MPL csomagküldő:(Házhoz szállítás)
A Magyar Posta (MPL) az ország egész területén teljesíti a kiszállítást, a csomag felvételétől (nem a megrendeléstől!) Számított 24/72 órán belül. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Kérem, olyan címet adjon meg szállítási adatainál, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki jogosult átvenni a csomagot. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ellenkező esetben a Magyar Posta (MPL) munkatársa értesítőt hagy az ön címén, mely értesítővel az azon megadott postán veheti át a rendelt terméket!

Magyar Posta csomagszállítási díjai:
(Rendelési összeghatár 150000.-Ft)
A házhoz szállítás díja, 30kg alatti csomag esetén

1 Ft - 5000 Ft-os vásárlás esetén: 1100 Ft
5001 Ft - 10000 Ft-os vásárlás között:900 Ft
10001 Ft - 15000 Ft-os vásárlás között:500 Ft

15001 Ft feletti vásárlás esetén: Díjmentes

Rendelés feldolgozás, szállítási határidők:
1-7 napon belül, amely az automatikus visszaigazolástól számítandó.

Csomagautomata: 
Országosan 50 helyen, a nap 24 órájában elérhető. Neked melyik esik útba? Nézd meg a, térképen! Az átvétel miatt nem kell kitérőt tenned, hiszen a Csomagautomaták többségét bevásárlóközpontok parkolóiban, forgalmas helyeken helyeztük el, ahol egyébként is megfordulsz. Nincs várakozás, rendelésed bármikor egyszerűen és gyorsan hozzáférhető. Nem kell a munkahelyeden vagy otthon átvenned a csomagod.

A szolgáltatásról bővebben: Ide kattintva olvashat!
Csomagautomaták listája: Kérem, kattintson erre a szövegre!

Csomagautomatába kért csomag díjai:
(Rendelési összeghatár 150000.-Ft)
A szállítás díja, 20kg alatti csomag esetén


1 Ft - 5000 Ft-os vásárlás esetén: 1000 Ft
5001 - 10000 Ft-os vásárlás között: 700 Ft
10001 Ft feletti vásárlás esetén: Díjmentes

Rendelés feldolgozás, szállítási határidők:
1-7 napon belül, amely az automatikus visszaigazolástól számítandó.

Posta Pont - Mol Pont:
Ön személyesen is átveheti a megrendelt csomagot. Válassza a Posta Pontok egyikét, és kérje csomagját a több mint 2500 posta vagy az 125 MOL kút vagy a 114 Coop PostaPont  egyikére! A megrendelt áru Posta Pont-ba történő megérkezésekor értesítjük Önt, melyet követően csomagját azonnal átveheti, az értesítést követően 10 munkanapon keresztül az átvevő pontok nyitva tartási ideje alatt. Utánvét esetén, készpénzes, bankkártyás fizetési lehetőség.

A szolgáltatásról bővebben: Ide kattintva olvashat!
Posta Pontok listája: Kérem, kattintson erre a szövegre!

Posta Pont csomagszállítási díjai:
(Rendelési összeghatár 150000.-Ft)
A szállítás díja, 30kg alatti csomag esetén


1 Ft - 5000 Ft-os vásárlás esetén: 1000 Ft
5001 - 10000 Ft-os vásárlás között: 700 Ft
10001 Ft feletti vásárlás esetén: Díjmentes

Rendelés feldolgozás, szállítási határidők:
1-7 napon belül, amely az automatikus visszaigazolástól számítandó.


Pick Pack Pont:
Az ország 190 városában megtalálható 600 Pick Pack Pont segítségével Ön személyesen is átveheti a megrendelt csomagot. A megrendelt áru Pick Pack Pont-ba történő megérkezésekor értesítjük Önt, melyet követően csomagját azonnal átveheti, az értesítést követően 5 munkanapon keresztül az üzletek nyitva tartási ideje alatt, amely átlagosan hétfőtől-vasárnapig 08.00 – 20.00 óráig vannak nyitva. Utánvét esetén, készpénzes, bankkártyás fizetési lehetőség.

A szolgáltatásról bővebben: Ide kattintva olvashat!
Pick Pack Pontok listája: Kérem, kattintson erre a szövegre!

Pick Pack Pont csomagszállítási díjai:
(Max. rendelési összeghatár 150000.-Ft -ig)
A szállítás díja, 20kg alatti, max.: 50×50×50 cm terjedelmű csomag esetén

1 Ft - 5000 Ft-os vásárlás esetén: 1000 Ft
5001 - 10000 Ft-os vásárlás között: 700 Ft
10001 Ft feletti vásárlás esetén: Díjmentes

Rendelés feldolgozás, szállítási határidők:
Budapestre 2-4, vidékre 4-6 napon belül, amely az automatikus visszaigazolástól számítandó.

 

Személyes átvétel:
Jelenleg nincs lehetőség személyes átvételre.

Szállítás külföldre:
Az Olibaba mosható pelenka web áruház, külföldi (EU) címre is vállal kiszállítást.

Szállítás Romániába:
A Sprinter futárszolgálat Romániai partnerének a Fan Curier köszönhetően akár a megrendelést követő 3. munkanapon önnél lehet a megvásárolt termék(ek).  Küldeményét gyorsan és egyszerűen nyomon követheti online az interneten keresztül.

Díjak: 0-20.000 Ft közötti megrendelés esetén 3000 Ft szállítási költséget számítunk fel. 20.000 Ft feletti megrendelés esetén a termékeket díjmentesen kézbesítjük!

Ha a web áruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A web áruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Tulajdonjogi kikötés:
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

11. Fizetési megoldások:

1. Utánvétel esetén a posta (MPL) munkatársának egy összegben készpénzzel fizethet.
2. Postán maradó, posta pont, Mol pont esetén készpénzben, vagy bankkártyával fizethet az áru átvételekor.
3. Pick Pack Pontos átvétel esetén készpénzes fizetés lehetséges, illetve amely átvevőhelynél működik bankkártyás fizetési lehetőség, akkor akár azt is igénybe veheti!
4. A web áruház rendszerében fizethet előre is a SOFORT BANKING segítségével, mely egy biztonságos és gyors azonnali átutalásos megoldás.

5. A Shop rendszere támogatja a banki befizetést és banki utalást.


6. Simple Online Bankkártyás Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

A tranzakció lépései: 

 • 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 • 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 • 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 • 4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

Elfogadott kártyatípusok

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

Biztonság: Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a Simple biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A Simple fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

 

Az árak Magyar forintban értendők melyek 0% ÁFA-t tartalmaznak.

 

Házhoz szállítás során készpénzzel fizető megrendelőink a szállítónak fizetik ki az áru ellenértékét, aki erről elismervényt ad. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a vásárlástól való elállási nyilatkozatot a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni kivéve, ha a csomagoláson sérülés nem volt látható!

Ön minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről.

FIGYELEM!
•    Kovács László e.v – Olibaba mosható pelenka web áruház fenntartja magának a jogot, hogy 30kg-nál nehezebb csomagok házhoz szállítását egyedi elbírálás alapján, az ügyfél részére legkedvezőbb lehetőség szerint határozza meg, melyről minden esetben telefonon egyeztet a megrendelővel!
•    A Kovács László e.v – Olibaba mosható pelenka web áruháza a Magyar Köztársaság határain kívülre eső szállítási címmel leadott megrendeléseket, jelen szerződési feltételek szerint módjában áll teljesíteni!


12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a csomag feladásának és a visszaszállításának díját a megrendelőre terheljük.

13. Garancia feltételei:
Az Olibaba mosható pelenka web áruház az általa értékesített termékekre a gyártó, forgalmazó által biztosított garanciát vállalja. A szavatossági és garanciális idő a törvényben előírt mértékű, illetve amennyiben az adott termékre nincs előírva kötelező garanciális idő Kovács László e.v az Olibaba mosható pelenkákra 6 hónap cseregaranciát vállal. A garancia csak anyag és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra illetve a nem rendeltetésszerű használatból, kezelésből eredő hibákra.

A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szak avatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyezettek. Az ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza. A garancia ideje a jótállással nem hosszabbodik meg kivéve, ha jelentős javítást igényel a hiba elhárítása. A termékre vonatkozó szavatossági határidő annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt. Az esetleg már a vételkor meglévő sérüléseket és hiányokat azonnal a kicsomagolás után, de legkésőbb a vásárlás dátumától számítva három napon belül jelezni kell. A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek.

Hibás termék esetén a termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén ügyfélszolgálatunk munkatársa tud segíteni. A hibás terméket közvetlenül web áruházunk címére is visszaküldheti a (Kovács László e.v. 5000. Szolnok Selyem utca 16.) címre.

Amennyiben az átvett termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt 3 napon belül díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat haladéktalanul visszafizetjük.

Rendeltetésszerű használat mellett, 6 hónapon túl jelentkező gyári hiba esetén a hibás terméket javításra vesszük vissza. Ha a termék 14 napon belül nem javítható, a terméket kicseréljük. A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben Kovács László e.v. terheli

A moshatopelenka-olibaba.hu internetes áruház üzemeltetője Kovács László e.v. az alábbi törvényben foglalt feltételeknek megfelelően jár el garanciális hibák kezelésének esetén!

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó (vevő) és vállalkozás (Kovács László e.v.) távollevők között kötött szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e feltételek szabályai szerint, Kovács László e.v. az alábbi jótállási kötelezettségeket vállalja.

A jótállási kötelezettség teljesítése Kovács László e. v.-t terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (vevő) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Az e feltételek szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez Kovács László e.v. az e feltételekben foglaltakon túl további követelményt nem támaszt a fogyasztóval (vevővel) szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre a garanciális feltételekben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján Kovács László e.v.-t megillető jogok a fogyasztó (vevő) és a Kovács László e.v. közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A fogyasztó (vevő) és a Kovács László e.v. közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e garanciális feltételektől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e garanciális rendelkezések lépnek.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó (vevő) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést Kovács László e.v. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Kovács László e.v. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegy közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kerül megfogalmazásra.

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület (5000 Szolnok, Verseghy Park 8; tel.:56/510610) eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:
•    A Kovács László e.v. neve, címe.
•    A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint - ha van - gyártási száma
•    A gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a Kovács László e.v.-val
•    A szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk, fogyasztó (vevő) részére történő átadásának vagy - Kovács László e.v. vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
•    A fogyasztó (vevő) jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit
•    Tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
•    A jótállási jegy utal arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy, fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy, fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó (vevő) bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó (vevő) a kijavítás iránti igényét Kovács László e.v. által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor Kovács László e.v.-nak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:

•    A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját
•    A hiba okát és a kijavítás módját
•    A fogyasztási cikk, fogyasztó (vevő) részére történő visszaadásának időpontját
•    Kicserélés iránti igény teljesítésekor a kicserélés tényét és időpontját.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Kovács László e.v., vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó (vevő) a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Kovács László e.v. nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

E garanciális feltételek alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

A garanciális feltételek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. A garanciális feltételeket Kovács László e.v. és vevő között kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni. E garanciális feltételek a 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálják.


1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez17

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

 

14. Az elállási jog ismertetése:

Kedves Megrendelőnk!
Ön az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől és a szerződéstől, az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, ezért arra kérnénk, hogy a termék átvételét igazoló papírokat gondosan őrizze meg a későbbi félreértések elkerülése érdekében! Elállási jogának gyakorlása esetén Kovács László e.v köteles az Ön által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni, beleértve a szállítási költséget is. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön, azaz a vásárló viseli. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Kovács László e.v nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A vásárlót (Önt) ezen felül egyéb költség nem terheli. Kovács László e.v azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ezen kívül Kovács László e.v felelős a szállítás során keletkező károkért egészen addig, amíg a vásárló (Ön) a terméket át nem vette. Amennyiben Kovács László e.v a Vevő részére nem küldi meg a törvényben előírt írásbeli megerősítést, úgy az utólag megküldött írásbeli megerősítés kézhezvételétől számított 14 naptári nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 12 hónapig gyakorolhatja az elállás jogát.

Írásban történő elállás esetén a vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatát, igazolható módon, 14 naptári napon belül feladni mely feladásnak a költsége önt, azaz a vevőt terheli, ami után a visszavásárlási garancia a fentebb leírtak alapján érvényesíthető.

Vásárlási szándékától – indoklás és egyéb költség, kötelezettség nélkül – rendelése feldolgozási folyamata során is elállhat. Amennyiben a termék, szállításra át lett adva a kiszállítónak, Kovács László e.v részéről a feldolgozás megtörtént, melyről minden esetben email értesítőt kap. A termék (termékek) átvételének időpontjától az alább olvasható módok egyikével gyakorolhatja elállási szándékát! Segítségért forduljon vevőszolgálatunkhoz.*

Elállási jogát mikor nem gyakorolhatja:
Eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben olyan terméket vásárolt, amely az Ön „fogyasztó” személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön a (fogyasztó) utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Illetve romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  Természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem szolgáltatható vissza például: a fogkefe, piercing, a fehérnemű, az ágymatrac. Ezek visszavétele Kovács László e.v nem várható el, ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

A kormányrendeletben foglaltaktól, adott esetben csak a Vevő javára térhetünk el.

Elállási jog gyakorlásának menete:
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, telefonon, elektronikus levélben vagy online kitölthető űrlapunk segítségével, illetve személyesen!

*Vevőszolgálat:
Elektronikus levélcímünk: info@olibaba.hu
Postai címünk: Kovács László e.v 5000. Szolnok. Selyem utca 16.
Telefonszámunk: 06-20-980-3302

Letölthető elállási űrlap: http://goo.gl/vePUva
Elállási űrlapunk honlapunkról letölthető, nyomtatható. Ön nem köteles ezt az űrlapot használni az elálláshoz. Az űrlap nem az egységes EU-ban érvényes elállási nyilatkozat! Annak megjelenéséig Kovács László e.v által készített űrlapot használhatja! Az elállási nyilatkozatot postai úton kérnénk eljuttatni a postai címünkre.

Postai úton, írásban történő jelzés: Kovács László e.v 5000. Szolnok. Selyem utca 16. címre küldött elállási nyilatkozatát a postára adás időpontjától vesszük figyelembe. A levélnek tartalmaznia kell az ön rendelése folyamán megadott nevét, továbbá a teljes összeg visszafizetésének módját! (utalás, postai csekk). Ajánljuk az alábbi adatok feltüntetését is, melytől természetesen az ön döntése alapján eltérhet. ( Telefonszám, pontos cím, rendelésének azonosítója, bankszámla szám, melyre a visszautalást kéri) Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel elállási szándékát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Telefonon történő jelzés: A 06-20-980-3302 telefonszámon történő elállási szándékát a telefonon történő jelzés időpontjától számoljuk. Telefonos jelzése során kérjük, jelezze munkatársunk felé elállási szándékát, illetve kérjen visszahívást az adatok egyeztetése végett. Az alábbi adatok megadása szükséges: Az Ön neve, rendelésének azonosítója, utalásos visszafizetés esetén a bankszámla száma, postai visszafizetés esetén a pontos címe.

Elektronikus levélben történő jelzés: Elállási szándékát az info@olibaba.hu e-mail címünkre küldheti, melyet a beérkezés időpontjától vesszünk figyelembe! Az elektronikus levél amennyiben lehet, tartalmazza az Ön nevét, a rendelésének azonosítóját, illetve a teljes összeg visszafizetésének módját! (utalás, postai csekk) Utalás esetén az ön bankszámla számát! Postai csekk esetén a pontos címét! A levél tárgya: elállási nyilatkozat

Online elállási szándékjelzés: A http://www.moshatopelenka-olibaba.hu/14-napos-elallasi-jog oldalunkon elérhető kitöltött űrlapot a beérkezés időpontjától vesszük figyelembe! Az űrlapot a tovább gomb megnyomásával tudja a Kovács László e.v. felé elküldeni! A helyesen kitöltött űrlap minden számunkra fontos adatot tartalmaz, ezért külön adat megadása nem szükséges!

Termék visszajuttatása:
Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve Kovács László e.v.-nak vagy Kovács László e.v által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Kovács László e.v vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha ön, mint fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen juttassa vissza Kovács László e.v címére. Kovács László e.v – 5000 Szolnok. Selyem utca 16. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót (Önt) terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Kovács László e.v nem vesz át! A visszaszolgáltatás pontos költségeit sajnos nem áll módunkban megadni, hisz ez függ az Ön által igénybe vett szolgáltatótól, a termék terjedelmétől, és annak súlyától is! Általánosságban azonban elmondható, hogy a visszaszállítás költsége átlagosan 500 – 3000 Forint között alakul! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetnie. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Visszafizetés:
Az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 naptári napon belül feltéve, hogy visszaküldte a vevő az árut Kovács László e.v a vásárló által megadott bankszámla számra, vagy postai címére visszatéríti a termék teljes, szállítási költséget is bele foglaló összegét.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2014. november. 10.

1.    Bevezetés
2.    Értelmezések
3.    Adatkezelési alapelveink
4.    A kezelt adatokról
5.    Az adatkezelés célja, adatok köre jogcíme és időtartama
6.    Egyéb adatkezelések
7.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
8.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége
9.    Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
10.    Jogorvoslati lehetőségek

1. BEVEZETÉS

Kovács László e.v. mint a moshatopelenka-olibaba.hu web áruház üzemeltetője (Kovács László e.v., 5000 Szolnok, Selyem utca 16., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Kovács László e.v. a moshatopelenka-olibaba.hu címen elérhető honlapjának adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://moshatopelenka-olibaba.hu/adatkezeles.html címen.

Kovács László e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Kovács László e.v. „moshatopelenka-olibaba.hu” honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Kovács László e.v. a http://moshatopelenka-olibaba.hu honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kovács László e.v. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kovács László e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Kovács László e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabályokkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

2. ÉRTELMEZÉSEK

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


4. A KEZELT ADATOKRÓL

Kovács László e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Kovács László e.v. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a http://moshatopelenka-olibaba.hu oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A http://moshatopelenka-olibaba.hu használata során Kovács László e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az érintett regisztrált felhasználó megrendelésének teljesítéséhez, azonosításához nélkülözhetetlen adatokat tartalmaz, és rendelése folyamán külső harmadik felet választott annak kiszállításához.

Az érintett regisztrált felhasználó adatait a következő felek ismerhetik meg az alábbi adatok tartalmával:

Postai csomagküldés esetén:
Magyar Posta
Budapest XIII, Dunavirág út 2–6., 2. torony, földszint 8.
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
A Magyar Posta adatvédelmi szabályzata: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink

Pick-Pack Pontos csomagküldés esetén:
SPRINTER Csomag és Logisztika
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Honlap: www.sprinter.hu
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Pick pack pont adatvédelmi szabályzata: http://pickpackpont.hu/privacyPolicy

Otp Mobil Kft:
Elfogadom, hogy  Kovács László e.v.  5000 Szolnok, Selyem utca 16 által a  http://moshatopelenka-olibaba.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Felhívjuk a Kovács László e.v. „http://moshatopelenka-olibaba.hu” részére adatközlő felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie érvényességi ideje 14 nap, mely után a szerverről törlésre kerül!


5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ADATOK KÖRE, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja: A http://moshatopelenka-olibaba.hu regisztrált felhasználók azonosítása, rendelések gördülékeny kiszolgálása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, marketing, statisztika.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, cím, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyes adatok módosítására és törlésére, valamint a hozzájárulás visszavonására „regisztráció megszüntetése” az áruház ügyfélkapu menüjében van mód.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:

- postai úton a Kovács László e.v. 5000 Szolnok, Selyem utca 16. címen,

- e-mail útján az info@olibaba.hu címen.

Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció -
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-80018/2014.

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Kovács László e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Kovács László e.v. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a ShopRenter.hu Kft (4028 Debrecen,Kassai út 129.) szerver hossztelében találhatók meg.

Kovács László e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Kovács László e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kovács László e.v. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Kovács László e.v. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Kovács László e.v. az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Kovács László e.v. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Egyéni vállalkozó neve: Kovács László
Kapcsolattartó: Kovács László

Szolgáltató székhelye: 5000. Szolnok, Selyem utca 16
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ET011463
Kibocsájtó okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Kirendeltség
Email cím: info@olibaba.hu
Telefonszám: +36-56-742-688
Mobil telefon: 06-20-980-3302
Adószám: 66688185-1-36
Nyilvántartási száma: 37672286
Statisztikai számjele: 66688185103923116
Számlaszám: 11745004-20132242
Web: http://olibaba.hu
Web shop: http://moshatopelenka-olibaba.hu


Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció -
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-80018/2014.

 

9. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Egyéni vállalkozó neve: Kovács László
Kapcsolattartó: Kovács László

Szolgáltató székhelye: 5000. Szolnok, Selyem utca 16
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ET011463
Kibocsájtó okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Kirendeltség
Email cím: info@olibaba.hu
Telefonszám: +36-56-742-688
Mobil telefon: 06-20-980-3302
Adószám: 66688185-1-36
Nyilvántartási száma: 37672286
Statisztikai számjele: 66688185103923116
Számlaszám: 11745004-20132242
Web: http://olibaba.hu
Web shop: http://moshatopelenka-olibaba.hu


10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére Kovács László e.v. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Kovács László e.v. költségtérítést állapít meg.

Kovács László e.v. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Kovács László e.v. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kovács László e.v. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kovács László e.v. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Kovács László e.v. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Kovács László e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Kovács László e.v. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kovács László e.v. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Kovács László e.v. nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu


Adatainak módosítása:
Kovács László e.v. lehetőséget nyújt a felhasználónak adatai módosításához, illetve regisztrációjának megszüntetéséhez az ügyfélkapuba való belépés után az „Fiókom - Fiókadatok módosítása” menüpontban.

Egyéb rendelkezések:
Kovács László e.v. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a http://moshatopelenka-olibaba.hu oldalhoz való internetes csatlakozás miatt következett be!

Kovács László e.v. fenntartja a jogot, hogy a http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg Kovács László e.v. a http://moshatopelenka-olibaba.hu szolgáltatást biztosítja.

Viszonteladókat nem áll módunkban a http://moshatopelenka-olibaba.hu web áruházon keresztül kiszolgálni, őket kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.

Panaszkezelés:

Panaszával észrevételével kérem ügyfélszolgálatunkat keresse az alábbi elérhetőségek egyikén!

 • Levélben: Kovács László ev. 5000 Szolnok, Selyem utca 16 (Székhely)
 • Telefonon: +36-56/742-688
 • Elektronikus levélben: info@olibaba.hu

Ügyfélszolgálatunk az elektronikusan beérkezett panaszokra legkésőbb 48 óra múlva érdemben válaszol. Telefonos megkeresés esetén megpróbálunk megoldást találni a felmerült panaszra, észrevételre. Postai levélben érkező panaszokra 7 munkanapon belül áll módunkban válaszolni! Amennyiben a vevő számára legmegfelelőbb megoldást nem elérhető, úgy a felmerült viták elbírálására a felek a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület (5000 Szolnok, Verseghy Park 8; tel.:56/510610) eljárását is kezdeményezheti. Illetve a vevő a lakhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebbi békéltető testülethez is fordulhat a jogvita esetén. Ebben az esetben a Kovács László ev. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Online vitarendezés

2016 januárjától lehetősége van, egy az Európai Bizotság álltal üzemeltetett online felületen benyújtani a panaszát. Csupán néhány teendője van önnek ahhoz, hogy kiaknázza az új lehetőségeket. A bejelentés egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően bejelentkezés után könnyűszerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül, amelynek címe:http://ec.europa.eu/odr. Ehhez szükséges megadni a cégünk adatait és további néhány információt. Így például azt, hogy mi a kifogás a terméket vagy szolgáltatást illetően, mekkora összeget fizetett ki ön. Továbbá bizonyítékokat is szükséges csatolni. (pl. banki kivonat, megrendelés visszaigazolása). A rendszer sokféle elektronikus formátumot (így például: szkennelt képek, egyéb dokumentumok) elfogad. Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik. A megszületett döntést, így például az egyezséget, ha eltér a felek által használt nyelv, az Európai Unió illetékes szerve le is fordítja.

Mik azok a békéltető testületek?

A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Hogyan indul a békéltető testületek előtt az eljárás?
A fogyasztó Kovács László ev.-val szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a fogyasztói panaszt Kovács László ev. elutasítja, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó Kovács László ev.-val közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Kovács László ev. tájékoztatási kötelezettsége

A panasz elutasítása esetén Kovács László ev. köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Kovács László ev. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Kovács László ev. együttműködési kötelezettsége

Kovács László ev.-ot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni

- a fogyasztó igényének jogosságát 
- az ügy körülményeit
- a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően.

Kovács László ev. a nyilatkozatában meg kell jelölje:

- az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
- csatolni kell azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Kovács László ev. egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson.

Amennyiben Kovács László ev. székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Kovács László ev. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Békéltető testületek és azok elérhetőségei:

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
  Fax száma: (76) 501-538
  Név: Mátyus Mariann
  E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
**********************************************
 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  Fax száma: (72) 507-152
  Név: Dr. Bodnár József
  E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
**********************************************
 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  Név: Dr. Bagdi László
  E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: (46) 501-099
  Név: Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
***********************************************
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Név: Dékány László, Jenei Zoltán
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Név: Kirst László
  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
************************************************
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszáma: (52) 500-749
  Fax száma: (52) 500-720
  Név: Dr. Hajnal Zsolt
  E-mail cím: info@hbkik.hu;
************************************************
 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  Fax száma: (36) 323-615
  Név: Pintérné Dobó Tünde
  E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
  E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Név: Dr. Rozsnyói György
  E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
*************************************************
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Név: Dr. Pongó Erik
  E-mail cím: nkik@nkik.hu;
*************************************************
 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  Fax száma: (1)-269-0703
  Név: dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
*************************************************
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Név: Dr. Novák Ferenc
  E-mail cím: skik@skik.hu;
*************************************************
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 311-750
  Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************
 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  Név: Mátyás Tibor
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************
 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356
  Fax száma: (94) 316-936
  Név: Dr. Kövesdi Zoltán
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
*************************************************
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
  Telefonszáma: (88) 429-008
  Fax száma: (88) 412-150
  Név: Dr. Óvári László
  E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

*************************************************
 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  Fax száma: (92) 550-525
  Név: dr. Koczka Csaba
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Kiegészítés:
"A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli."

Ügyfélszolgálat:
(http://www.moshatopelenka-olibaba.hu/kapcsolat-olibaba)
Kovács László e.v.
5000 Szolnok, Selyem utca 16.
Tel.: +36-56/742-688
E-mail: info@olibaba.hu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Csatlakozz

facebookg+youtubepinteresttwitter

facebook
Logisztikai partnerek

Pick Pack Pont leírás


Postapont és molpont átvevő helyek