Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2014. november. 10.

1.    Bevezetés
2.    Értelmezések
3.    Adatkezelési alapelveink
4.    A kezelt adatokról
5.    Az adatkezelés célja, adatok köre jogcíme és időtartama
6.    Egyéb adatkezelések
7.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
8.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége
9.    Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
10.    Jogorvoslati lehetőségek

1. BEVEZETÉS

Kovács László e.v. mint a moshatopelenka-olibaba.hu web áruház üzemeltetője (Kovács László e.v., 5000 Szolnok, Selyem utca 16., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Kovács László e.v. a moshatopelenka-olibaba.hu címen elérhető honlapjának adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://moshatopelenka-olibaba.hu/adatkezeles.html címen.

Kovács László e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Kovács László e.v. „moshatopelenka-olibaba.hu” honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Kovács László e.v. a http://moshatopelenka-olibaba.hu honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kovács László e.v. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kovács László e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Kovács László e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabályokkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

2. ÉRTELMEZÉSEK

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


4. A KEZELT ADATOKRÓL

Kovács László e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Kovács László e.v. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a http://moshatopelenka-olibaba.hu oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A http://moshatopelenka-olibaba.hu használata során Kovács László e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az érintett regisztrált felhasználó megrendelésének teljesítéséhez, azonosításához nélkülözhetetlen adatokat tartalmaz, és rendelése folyamán külső harmadik felet választott annak kiszállításához.

Az érintett regisztrált felhasználó adatait a következő felek ismerhetik meg az alábbi adatok tartalmával:

Postai csomagküldés esetén:
Magyar Posta
Budapest XIII, Dunavirág út 2–6., 2. torony, földszint 8.
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
A Magyar Posta adatvédelmi szabályzata: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink

Pick-Pack Pontos csomagküldés esetén:
SPRINTER Csomag és Logisztika
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Honlap: www.sprinter.hu
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Pick pack pont adatvédelmi szabályzata: http://pickpackpont.hu/privacyPolicy

Otp Mobil Kft:
Elfogadom, hogy Kovács László e.v. 5000 Szolnok, Selyem utca 16 által a http://moshatopelenka-olibaba.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Felhívjuk a Kovács László e.v. „http://moshatopelenka-olibaba.hu” részére adatközlő felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie érvényességi ideje 14 nap, mely után a szerverről törlésre kerül!


5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ADATOK KÖRE, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja: A http://moshatopelenka-olibaba.hu regisztrált felhasználók azonosítása, rendelések gördülékeny kiszolgálása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, marketing, statisztika.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, cím, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyes adatok módosítására és törlésére, valamint a hozzájárulás visszavonására „regisztráció megszüntetése” az áruház ügyfélkapu menüjében van mód.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:

- postai úton a Kovács László e.v. 5000 Szolnok, Selyem utca 16. címen,

- e-mail útján az info@olibaba.hu címen.

Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció - 
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-80018/2014.

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Kovács László e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Kovács László e.v. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a ShopRenter.hu Kft (4028 Debrecen,Kassai út 129.) szerver hossztelében találhatók meg.

Kovács László e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Kovács László e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kovács László e.v. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Kovács László e.v. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Kovács László e.v. az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Kovács László e.v. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Egyéni vállalkozó neve: Kovács László
Kapcsolattartó: Kovács László

Szolgáltató székhelye: 5000. Szolnok, Selyem utca 16
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ET011463
Kibocsájtó okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Kirendeltség
Email cím: info@olibaba.hu
Telefonszám: +36-56-742-688
Mobil telefon: 06-20-980-3302
Adószám: 66688185-2-36
Nyilvántartási száma: 37672286
Statisztikai számjele: 66688185103923116
Számlaszám: 11745004-20132242
Web: http://olibaba.hu
Web shop: http://moshatopelenka-olibaba.hu


Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció -
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-80018/2014.

 

9. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Egyéni vállalkozó neve: Kovács László
Kapcsolattartó: Kovács László

Szolgáltató székhelye: 5000. Szolnok, Selyem utca 16
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ET011463
Kibocsájtó okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Kirendeltség
Email cím: info@olibaba.hu
Telefonszám: +36-56-742-688
Mobil telefon: 06-20-980-3302
Adószám: 66688185-2-36
Nyilvántartási száma: 37672286
Statisztikai számjele: 66688185103923116
Számlaszám: 11745004-20132242
Web: http://olibaba.hu
Web shop: http://moshatopelenka-olibaba.hu


10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére Kovács László e.v. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Kovács László e.v. költségtérítést állapít meg.

Kovács László e.v. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Kovács László e.v. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kovács László e.v. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kovács László e.v. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Kovács László e.v. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Kovács László e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Kovács László e.v. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kovács László e.v. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Kovács László e.v. nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu


Adatainak módosítása:
Kovács László e.v. lehetőséget nyújt a felhasználónak adatai módosításához, illetve regisztrációjának megszüntetéséhez az ügyfélkapuba való belépés után az „Fiókom - Fiókadatok módosítása” menüpontban.

Egyéb rendelkezések:
Kovács László e.v. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a http://moshatopelenka-olibaba.hu oldalhoz való internetes csatlakozás miatt következett be!

Kovács László e.v. fenntartja a jogot, hogy a http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A http://moshatopelenka-olibaba.hu szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg Kovács László e.v. a http://moshatopelenka-olibaba.hu szolgáltatást biztosítja.

Viszonteladókat nem áll módunkban a http://moshatopelenka-olibaba.hu web áruházon keresztül kiszolgálni, őket kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.

Panaszkezelés:
Panaszával, észrevételével kérem, ügyfélszolgálatunkat keresse az alábbi elérhetőségek egyikén! Ügyfélszolgálatunk az elektronikusan beérkezett panaszokra legkésőbb 48 óra múlva érdemben válaszol. Telefonos megkeresés esetén megpróbálunk megoldást találni a felmerült panaszra. Postai levélben érkező panaszokra 7 munkanapon belül áll módunkban válaszolni! Amennyiben a vevő számára legmegfelelőbb megoldást nem elérhető, úgy a felmerült viták elbírálására a felek a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület (5000 Szolnok, Verseghy Park 8; tel.:56/510610) eljárását is kezdeményezheti.

Online vitarendezés

2016 januárjától lehetősége van, egy az Európai Bizotság álltal üzemeltetett online felületen benyújtani a panaszát. Csupán néhány teendője van önnek ahhoz, hogy kiaknázza az új lehetőségeket. A bejelentés egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően bejelentkezés után könnyűszerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül, amelynek címe:http://ec.europa.eu/odr. Ehhez szükséges megadni a cégünk adatait és további néhány információt. Így például azt, hogy mi a kifogás a terméket vagy szolgáltatást illetően, mekkora összeget fizetett ki ön. Továbbá bizonyítékokat is szükséges csatolni. (pl. banki kivonat, megrendelés visszaigazolása). A rendszer sokféle elektronikus formátumot (így például: szkennelt képek, egyéb dokumentumok) elfogad. Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik. A megszületett döntést, így például az egyezséget, ha eltér a felek által használt nyelv, az Európai Unió illetékes szerve le is fordítja.

Ügyfélszolgálat:
(http://www.moshatopelenka-olibaba.hu/kapcsolat-olibaba)
Kovács László e.v.
5000 Szolnok, Selyem utca 16.
Tel.: +36-56/742-688
E-mail: info@olibaba.hu

 
Csatlakozz

facebookg+youtubepinteresttwitter

facebook
Logisztikai partnerek

Pick Pack Pont leírás


Postapont és molpont átvevő helyek